www.lydf.net > 薄有几个读音并组词语

薄有几个读音并组词语

薄 [báo]的组词:薄片、薄饼、薄田 薄 [bó]的组词:薄礼、薄命、菲薄、薄酬、轻薄、刻薄 薄 [bò]的组词:薄荷1、薄片 [báo piàn] 意思:从物品上切出的扁薄部分;常指某物被加工成的扁平片.造句:牛肉洗净抹干水,切薄片,加腌料腌半小时

3 个

薄的多音字有三个读音:1、[ báo ] 2、[ bó ] 3、[ bò ]薄的组词:[báo]苇薄澹薄薄透镜轻繇薄赋寡情薄意[bó]稀薄浮薄绵薄薄材喷薄帷薄不修势单力薄才疏德薄如履薄冰【bò】薄荷(读音:bòhe 多年生草本植物,茎和叶有清凉香味,可做药和香料.)

薄 báo :1.跟“厚”相对(薄冰,如履薄冰);2.(感情)冷淡,不深(情分薄);3.不浓,淡(酒味很薄);4.不肥沃(薄田).薄bó:1.轻微(广种薄收);2.不强健,不健壮(身体单薄);3.不厚道(刻薄),不庄重(轻薄);4.看不起,轻视,慢待(菲薄,鄙薄,厚今薄古).薄bó:迫近,靠近(日薄西山,薄弱……)薄 bò:薄荷

薄有几个读音,分别组词 拼音:[báo,bó,bò] 薄 báo ㄅㄠ 1. 厚度小的:~片.~饼. 2. 冷淡,不热情:~待. 3. 味道淡:酒味很~. 4. 土地不肥沃:~田. 其它字义 ● 薄 bó ㄅㄛ 1. 义同(一),用于合成词或成语,如“厚薄”,“浅薄”,“

三个读音:bo二声,薄雾.bo三声,薄荷.bao,二声,薄纸.薄:一、释义:[ báo ]1.厚度小的:~片.~饼.2.冷淡,不热情:~待.[ bó ]1.义同(一),用于合成词或成语,如“厚薄”,“浅薄”,“尖嘴薄舌”等.2.轻微,少:~礼.3.不庄重

读音:【báo】和【bó】组词:如履薄冰[ rú lǚ bó bīng ] ,薄雾[ bó wù ]厚积薄发[ hòu jī bó fā ] 日薄西山[ rì bó xī shān ]慕古薄今[ mù gǔ bó jīn ]含义【báo】1.厚度小的2冷淡,不热情【bó】轻微,轻视1如履薄冰.比喻行事极为谨慎,存有戒心.2薄雾.淡薄的雾气;霾3厚积薄发.形容只有准备充分才能办好事情.4日薄西山.比喻人已经衰老或事物衰败腐朽,临近死亡.5慕古薄今.指厚古薄今.参考资料查字网:http://www.chaziwang.com/show-9990.html

“薄”有三个读音,分别是bó、bò、báo.薄bó:厚薄.浅薄.薄礼.薄产.薄命.薄寒.薄酬.菲薄.薄夫.薄幸.薄情.轻薄.刻薄.鄙薄.薄弱.薄近.薄暮.厚今薄古.日薄西山.薄bò:薄荷.薄荷脑.薄báo:稀薄.淡薄.薄片.薄饼.薄雪.薄待.薄酒.薄田.

1、“薄”有三个读音分别是: báo bó bò 2、báo组词:薄饼、瘦薄、忽薄、困薄、身薄、庸薄、谄薄、凉薄、傍薄、脸皮薄、薄湿湿、眼皮薄、势孤力薄、厚往薄来、薄情无义、锦薄之力、轻薄无礼3、bó组词:薄雾、刻薄、薄弱、薄礼、浅薄

薄 [báo]的组词:薄片、薄饼、薄田 薄 [bó]的组词:薄礼、薄命、菲薄、薄酬、轻薄、刻薄 薄 [bò]的组词:薄荷 1、薄片 [báo piàn] 意思:从物品上切出的扁薄部分;常指某物被加工成的扁平片. 造句:牛肉洗净抹干水,切薄片,加腌料腌半小

网站地图

All rights reserved Powered by www.lydf.net

copyright ©right 2010-2021。
www.lydf.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com